Kategorie:

Sustainability. Audyty CSRD

Avatar
Opublikowane przez Norbert


Wdrażanie dyrektywy CSRD wiąże się z koniecznością dostosowania polityki i praktyk raportowania korporacyjnego przez przedsiębiorstwa, aby uwzględnić nowe wymogi i standardy. Przedsiębiorstwa muszą zbierać, analizować i raportować informacje dotyczące takich zagadnień jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zarządzanie zasobami naturalnymi, prawa pracownicze, równość płci, dialog z interesariuszami i inne aspekty związane z zrównoważonym rozwojem. Dyrektywa CSRD wprowadza nowe zasady i normy dotyczące raportowania społecznego i środowiskowego przez spółki notowane na giełdach unijnych oraz niektóre duże firmy spoza sektora giełdowego. Jej głównym celem jest zapewnienie bardziej kompleksowego, spójnego i porównywalnego raportowania, które uwzględnia wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko, pracowników, społeczność i gospodarkę. Dyrektywa CSRD ma na celu dostarczenie informacji, które są niezbędne dla inwestorów, konsumentów, pracowników i innych interesariuszy do podejmowania świadomych decyzji związanych z zrównoważonym rozwojem. Proces wdrażania dyrektywy CSRD wymaga od przedsiębiorstw opracowania odpowiednich polityk, procedur i systemów raportowania, które umożliwią zebranie, monitorowanie i przekazywanie danych zgodnie z nowymi wymogami. Ponadto, przedsiębiorstwa będą musiały określić cele związane z zrównoważonym rozwojem, opracować plany działania i monitorować postępy w realizacji tych celów. Wdrożenie dyrektywy CSRD wiąże się z zaangażowaniem zarówno przedsiębiorstw, jak i organów regulacyjnych. Compliance Consulting Organizacje muszą dostosować swoje procesy i systemy raportowania, aby spełniały wymogi dyrektywy, a organy regulacyjne muszą zapewnić skuteczną implementację i monitorowanie przestrzegania przepisów.

Compliance Consulting, Audyty CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz CSRD Auditing są terminami związanymi z doradztwem i audytami z zakresu zgodności z przepisami i raportowaniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Oto krótkie wyjaśnienie popularnych terminow: Audyty CSRD: Audyty CSRD to badania przeprowadzane przez specjalistów z zakresu audytu, które oceniają zgodność przedsiębiorstw z wymogami zawartymi w dyrektywie CSRD. Audyty CSRD mają na celu ocenę skuteczności i wiarygodności raportowania korporacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i działań związanych z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i rządzenia korporacyjnego. Przeprowadzanie audytów CSRD pomaga firmom w ocenie ich aktualnych praktyk raportowania, identyfikacji obszarów ulepszeń oraz zapewnieniu zgodności z wymogami dyrektywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *